Altid gode tilbud hver uge!

  • Her er du:
  • Hjem
  • Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

Introduktion
Dette køb er underlagt følgende standard salgsbetingelser for forbrugerkøb på nettet. Forbrugerkøb betyder her salg af varer til forbrugere, der ikke hovedsageligt handler på vegne af en erhvervsvirksomhed, og når sælger i erhvervsmæssig virksomhed handler med salg af varer på nettet. Forbrugerkøb på nettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, købeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretten og e-handelsloven, og disse regler giver forbrugerne umistelige rettigheder. Kontraktsvilkårene skal ikke opfattes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men definerer parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser ved handel. Sælger kan vælge at tilbyde køber bedre vilkår end dem, der fremgår af disse salgsbetingelser. I tilfælde af at kontrakten ikke umiddelbart løser er problem, skal kontrakten suppleres med relevante lovbestemmelser. 
 

Aftalen
Aftalen mellem køber og sælger består af oplysninger vedrørende købet, som sælgeren informerer om i webbutikken (herunder blandt andet oplysninger om varens art, mængde, kvalitet, andre egenskaber, pris og leveringsbetingelser), eventuel direkte korrespondance mellem parterne (f.eks. e-mail) samt disse handelsbetingelser. I tilfælde af konflikt mellem de oplysninger, som sælger har angivet om købet ved bestilling i webbutikken, direkte korrespondance mellem parterne og vilkårene i handelsbetingelserne, vil den direkte korrespondance mellem parterne og oplysninger angivet ved bestillingstidspunkt gå forud for handelsbetingelserne. Såfremt det ikke er i strid med bindende lovgivning.

 
Parterne
Sælger: Yarnmania.dk. Yarnmania.dk er en del av selskabet Motehus.no AS
Kontaktadresse: Møllevegen 22, 4353 Klepp Stasjon
E-mail: post@yarnmania.no                               
CVR-nr (norskt org.nr): 993492027

Køber er den person, der foretager bestillingen. 

Priser
Priser angivet i webbutikken er inklusive moms for privatkunder. Oplysninger om de samlede omkostninger køber skal betale, inklusive alle afgifter (moms, told og lignende) og fragtomkostninger (fragt, porto, fakturagebyr, emballage med mere) samt specifikation af de enkelte elementer af den samlede pris, er angivet i bestillingsløsningen inden bestillingen gennemføres. Priserne ændrer sig løbende og vi forbeholder os derfor retten til at ændre priserne, som følge af ændrede priser fra vores leverandører.
 

Aftalens indgåelse
Aftalen er bindende for begge parter når køberens bestilling er modtaget af sælger. Den ene part er dog ikke bundet af aftalen, hvis der er sket en tastefejl i tilbuddet fra sælger i webbutikken eller i køberens bestilling, og den anden part indså eller burde have indset, at en sådan fejl var sket.
 

Ordrebekræftelse
Når sælger har modtaget en bestilling fra køber, skal sælger uden unødig forsinkelse bekræfte ordren ved at sende køber en ordrebekræftelse. Det anbefales at køber kontrollerer at ordrebekræftelsen stemmer overens med bestillingen i forhold til antal, varetype, pris o.s.v. Hvis bestillingen og ordrebekræftelsen ikke stemmer overens, bør køber hurtigst muligt kontakte sælger. 
 

Betaling
Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt varen sendes fra sælger til køber. Hvis køber bruger kreditkort (2) eller betalingskort (3) ved betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling i op til 4 dage fra bestilling (4). Ved betaling med kreditkort gælder lov om kreditkøb m.m. (5). Hvis sælger tilbyder fakturabetaling, skal fakturaen udstedes til køber ved forsendelse af varen. Forfaldsdatoen skal sættes til et minimum af 14 dage fra det at køber modtager forsendelsen. Hvis sælgeren har et særligt behov af at opkræve forudbetaling fra køber, for eksempel ved produktionskøb, har sælger ret til at gøre dette. Købere under 18 år kan kun betale direkte ved levering af varen eller ved udlevering pr. efterkrav (6).
 

Levering m.v.
Levering af varen fra sælger til køber sker på den måde, på det sted og ved det tidspunkt, som er angivet ved bestilling i webbutikken. Hvis leveringstidspunkt ikke fremgår ved bestilling, skal sælgeren levere varen til køber indenfor rimelig tid og senest 30 dage efter at bestillingen er lagt. Hvis sælger skal sørge for at sende varen til køber, er sælger forpligtet at få varen leveret til aftalt sted på passende måde og på normale vilkår for sådan transport. Leveringsstedet er hos køberen, medmindre andet specifikt er blevet aftalt mellem parterne.

Vi forbeholder os retten til at nægte levering af alle varer på grund af prisudsving, prisfejl eller lagersituation. Alle leveringstider som bliver angivet skal ses som vejledende og Yarnmania.dk er ikke ansvarlig for forsinkelser, der opstår hos transportøren. Når tiden er angivet i antal dage, betyder det hverdage. Vi forbeholder os retten at afvige fra oplyst leveringstid uden nærmere varsel. 
 

Risikoen for varen
Risikoen for varen overgår til køber når varen overtages af køber i henhold til aftalen. Hvis leveringen er ankommet og køber undlader at modtage en vare, som er stillet til rådighed for ham eller hende i henhold til aftalen, har køber stadig risikoen for evt. tab eller beskadigelse af varens egenskaber. 
 

Fortrydelsesret
Køber kan fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesrettens bestemmelser (7). Fortrydelsesretten indebærer at køberen uden grund kan returnere varen til sælger, selvom den ikke mangler noget og selvom den ikke er leveret. Køber skal give sælger besked om brugen af fortrydelsesretten senest 14 dage efter at have modtaget varen, de foreskrevne oplysninger om fortrydelsesret og fortrydelsesformular. Hvis køber modtager fortrydelsesformular og de nødvendige oplysninger på et senere tidspunkt end ved levering af varen, starter fortrydelsesfristen fra den dag køberen modtager fortrydelsesformular og oplysningerne. Hvis køber ikke har modtaget tilstrækkelig information eller fortrydelsesformular, udløber fortrydelsesfristen alligevel 3 måneder efter at varen er leveret. Hvis køber slet ikke har modtaget information om fortrydelsesretten, er fristen 1 år. Meddelelsen fra køber til sælger om brugen af fortrydelsesretten bør af bevismæssige årsager være skriftlig (fortrydelsesformular, e-mail eller brev), og den skal indeholde information om hvordan køber vil returnere varen til sælger.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen leveres tilbage til sælger indenfor rimelig tid. Sælger er forpligtet til at refundere hele købsprisen til køber indenfor 14 dage fra den dag sælger modtager varen eller varen er stillet til rådighed for sælger. Sælger må ikke fastsætte begyrer for købers brug af fortrydelsesretten, men sælger må kræve at køber skal betale omkostningerne for returforsendelsen. Køber må undersøge produktet inden han eller hun fortryder købet. Men varen skal kunne returneres til sælger i nogenlunde samme stand og mængde, som den var i, da køber modtog den. Køberen bør sende varen retur til sælger i original emballage, hvis dette er muligt. Køber kan ikke fortryde et køb af varer der forringes hurtigt, eller varer der i sagens natur ikke kan returneres. 
 

Undersøgelse af varen
Ved modtagelse af varen anbefales det at køber i rimeligt omfang kontrollerer om varen overensstemmer med bestillingen, om den er kommet til skade under transport eller om den ellers har mangler. 
Hvis varen ikke svarer til bestillingen eller har mangler, skal køber meddele sælger dette ved en reklamation jf. aftalepunkt 11.
 

Reklamation ved mangler og frist for anmeldelse af krav i tilfælde af forsinkelse
Er der en mangel ved varen, skal køber indenfor rimelig tid efter, at han eller hun har opdaget manglen, meddele sælger at han/hun vil påberåbe sig manglen. Fristen kan aldrig være kortere end to måneder fra det tidspunkt, hvor forbrugeren har opdaget manglen. Reklamation skal stadig ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis varen, eller dele af varen, er beregnet til at holde væsentligt længere, er klagefristen fem år. Ved forsinkelse skal krav rettes til sælger indenfor rimelig til efter, at leveringstiden er nået uden at varen er blevet leveret. Hvis varen er blevet betalt med kreditkort, kan køber også vælge at reklamere og sende krav direkte til kreditudbyder (kreditkortselskabet).(8) Meddelelsen til sælger eller kreditudbyder bør være skriftlig (e-mail eller brev).


Køberens rettigheder ved forsinkelse
Hvis sælger ikke leverer varen eller leverer for sent i henhold til aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes køberens eller forhold knyttet til køber, kan køberen ifølge reglerne i købeloven efter omstændighederne tilbageholde købesummen, forlange levering, hæve aftalen og kræve erstatning fra sælger.

Forlange levering: Hvis sælger ikke leverer varen ved leveringstidspunktet, kan køber fastholde købet og sætte en rimelig tillægsfrist for opfyldelse fra sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse hvis der foreligger en forhindring, som sælger ikke kan overkomme eller hvis opfyldelse medfører en så stor ulempe eller omkostning for sælgeren, at den står i væsentligt misforhold til købers interesse i, at sælger opfylder aftalen. Såfremt vanskelighederne forsvinder inden for rimelig tid, kan køber forlange opfyldelse.

Hæve købet: Køber kan hæve aftalen med sælger, hvis forsinkelsen er væsentlig, eller hvis sælger ikke leverer varen inden for den forlængede frist for opfyldelse, som køber har fastsat. Køber kan dog ikke hæve aftalen mens tillægsfristen løber, medmindre at sælger har sagt at han eller hun ikke kan opfylde inden fristen udløber.

Erstatning: Køber kan endvidere kræve erstatning for tab, han eller hun lider som følge af forsinkelsen fra sælgers side jf. købeloven § 24. Køber skal i tilfælde af reklamation anmelde krav til sælger jf. aftalepunkt 11.

 
Købers rettigheder ved mangler
Hvis varen har mangler og dette ikke skyldes køberen eller forhold på købers side, kan køber i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne tilbageholde købesummen, vælge mellem afhjælpning eller omlevering, kræve afslag på prisen, få aftalen ophævet og erstatning fra sælger.

Afhjælpning eller omlevering: Hvis varen har en mangel, kan køber forlange at sælger afhjælper manglen eller omleverer tilsvarende vare. Sælger kan modsætte sig købers krav, hvis kravet er umuligt at opfylde eller sælgeren pådrager sig urimelige omkostninger. Sælger skal afhjælpe manglen eller levere ny vare inden for rimelig tid. Afhjælpning eller omlevering skal foretages uden omkostning for køber, uden risiko for at køber ikke får dækket sine udlæg og uden væsentlig ulempe for køber. Sælger må ikke brug flere end to forsøg på at afhjælpe eller omlevere den samme mangel, medmindre der er særlige grunde, der gør yderligere forsøg rimeligt. Selvom køber hverken forlanger afhjælpning eller omlevering, kan sælger tilbyde afhjælpning eller omlevering, såfremt dette sker uden forsinkelse. Hvis sælger sørger for at afhjælpe eller omlevere, kan køber ikke forlange et afslag på prisen eller ophævelse af købet.

Prisnedsættelse: Hvis manglen ikke afhjællpes eller varen omleveres, kan køber kræve et forholdsmæssigt afslag på købesummen.

Ophævelse: I stedet for en nedsættelse af prisen kan køberen ophæve hele aftalen, bortset fra om manglen er uvæsentlig.

Erstatning: Køber kan også kræve erstatning for økonomiskt tab han eller hun lider, som følge af at varen har en mangel jf. købeloven § 45. Køberen skal melde sine krav til sælgeren ved reklamation jf. aftalepunkt 11 i denne aftale. Reglerne om reklamation gælder i tillæg til, og uafhængig af, reglerne om fortrydelsesret og eventuelle garantier stillet af sælger. 

 
Sælgers rettigheder ved købers misligholdelse
Hvis køber ikke betaler eller opfylder øvrige pligter i henhold med aftalen, og dette ikke skyldes sælgeren eller forhold knyttet til sægler, kan sælgeren i henhold til reglerne i købeloven efter omstændighederne tilbageholde varen, kræve opfyldelse af aftalen, kræve at aftalen bliver ophævet samt erstatning fra køber. Sælger kan også efter omstændighederne opkræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forudbetalte uafhentede varer.


Opfyldelse: Hvis ikke køber betaler, kan sælger fastholde købet og kræve at køber betaler købesummen (opfyldelse). Hvis varen ikke er blevet leveret, mister sælgeren sin ret hertil, da han har ventet urimelig længe med at fremføre kravet.

Ophævelse: Ved betydlig misligeholdelse af betaling eller anden misligeholdelse fra købers side, kan sælger ophæve aftalen. Sælger kan dog ikke ophæve efter at købesummen er blevet betalt. Sælger kan også ophæve købet, hvis køber ikke betaler inden for rimelig tillægsfrist for opfyldelse, fastsat af sælger. Sælger kan dog ikke ophæve under tillægsfristen, medmindre at køber har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: Sælger kan kræve erstatning fra køber for økonomiskt tab, som han eller hun lider til følge af aftalebrud fra købers side jf. købeloven. Renter ved forskinket betaling/inkassogebyr: Hvis køber ikke betaler købesummen i henhold til aftalen, må sælger opkræve renter i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.(9) Ved manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til inkasso, og køber kan herefter hæfte for gebyrer i henhold med inkassoloven og anden opkrævning af forfaldne pengekrav. (10) 
Gebyr ved uafhentede, ikke-forudbetalte, varer: Hvis køber undlader at hente ubetalte varer, kan sælger pålægge køber et gebyr på 400 kr. Gebyret skal maksimalt dække sælgers faktiske udlæg for at levere varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke pålægges købere under 18 år. (11) 

 
Garanti
Garanti som gives af sælger eller producenten, giver køber rettigheder udover de rettigheder køber allerede har ifølge ufravigelig lovgivning. En garanti indebærer derfor ingen begrænsninger af købers ret til reklamation og krav ved forsinkelse eller mangler i henhold til punkt 12 og 13.


Personlige oplysninger (12)
Medmindre køber accepterer andet, kan sælger kun indsamle og opbevare de personlige oplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Personoplysninger om køber under 15 år kan ikke indhentes, medmindre sælger har samtykke fra forældre eller værger. Købers personoplysninger skal kun videregives til andre, hvis det er nødvendigt for sælger for at gennemføre aftalen med køber, eller i lovbestemte tilfælde.
Sælger kan kun få købers cpr-nummer, hvis der er et faktuelt behov for sikker identifikation, og en sådan indhentning er nødvendig. 
Hvis sælger ønsker at anvende købers personoplysninger til andre formål, for eksempel til at sende reklame eller information til køber ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre aftalen, skal sælger indhente købers samtykke ved aftalens indgåelse. Sælger skal give køber information om, hvad personoplysningerne skal bruges til, og om hvem der skal bruge personoplysningerne. Købers samtykke skal være frivilligt og givet ved aktiv handling, fx ved afkrydsning.
Køber skal nemt kunne kontakte sælger, f.eks. via telefon eller e-mail, hvis han eller hun har spørgsmål til sælgers brug af personoplysninger, eller hvis han eller hun ønsker, at sælger skal slette eller ændre personoplysningerne.
 

Konfliktløsning
Parterne skal bestræbe sig på at løse eventuelle tvister i mindelighed. Køber kan kontakte Forbrugerrådet for at få bistand i en eventuel tvist med sælger. Opnås der ikke en mindelig løsning efter mægling af Forbrugerrådet, kan parterne skriftligt anmode om, at Forbrugerrådet forelægger tvisten for et tvistløsningsorgan. 13 Tvistløsningsorganets afgørelser er endelige fire uger efter forkyndelse. Inden afgørelsen er endelig, kan parterne ved indgivelse af stævning til Tvistløsningsorganet indbringe afgørelsen for byretten.


Kildeliste
2. Et kreditkort er et betalingskort, hvor afregningen for købet efterfølgende sker ved, at kreditor (kreditkortselskabet) sender en faktura til kortholder med påkrav om betaling.
3. Et betalingskort er et kort som er knyttet til en indbetalingskonto. Brug af kortet betyder, at brugerens konto debiteres og beløbet overføres til betalingsmodtagers konto.
4. Jf. designaftale udarbejdet af det fælles overenskomstudvalg for Sparebankforeningens og Finansnæringens hovedorganisation - Aftalevilkår for kreditkort og betalingskort - forbrugerforhold punkt 12 og designvilkår udarbejdet af Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisation for betalingskort punkt 11.
5. Lov fra 21. juni 1985 nr. 82 om kreditkøb m.v.
6. Personer under 18 år kan kun betale på nævnte måder, da de ikke kan påtage sig gæld jf. lov fra 22. april 1927 om værgemål for mindreårige (vgml.) § 2.
7. Lov fra 21. december 2000 nr. 105 om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. ved fjernsalg og salg undenfor fast salgssted (fortrydelsesretten).
9. Lov fra 17. december 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling.
10. Lov fra 13. maj 1988 nr. 26 om inkassovirksomhed og anden opkrævning af forfaldne pengekrav.
11. Gebyr kan ikke opkræves fra personer under 18 år, da de ikke kan påtage sig gæld jf. vgml. § 2.
12. Se lov fra 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personlige oplysninger.
 

Klarna
Vi bruger Klarna som udbyder af vores checkout. Det betyder, at ve muligvis overfører dine personlige data i form af kontakt- og ordreoplysninger fra kassen til klarna, for at klarna skal kunne administrere dit køb. Dine personlige data, der overføres, behandles i overensstemmelse med klarnas egen persondatapolitik. Se også Klarnas servicevilkår her

Copyright ® 2024 All rights reserved Leveret af frontsoftware.no